Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

De webshop, toegankelijk via het adres www.terrelama.com, hierna genoemd “Webshop”, is eigendom van SEVORY - Meeuwenlaan 19 - 3550 Heusden-Zolder, met ondernemingsnummer BE0683 437 848 hieronder vermeld als SEVORY.

Telefoonnummer: 0471-71.85.17
E-mailadres: info@terrelama.com

Artikel 2: Definities

2.1. Verkoper: SEVORY
2.2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door SEVORY op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
2.3. Consument: iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door SEVORY op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
2.4. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen SEVORY en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
2.5. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door SEVORY op de website.
2.6. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.terrelama.com
2.7. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van SEVORY en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van SEVORY als webwinkelier aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen SEVORY en jou als Consument.
3.2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
3.3. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan je de Algemene Voorwaarden terugvinden op de website www.terrelama.com
3.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.5. SEVORY behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik nog te wijzigen en/ of aanvullen voor toekomstige bestellingen.
3.6. Door het gebruik van de webshop van SEVORY en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard je deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 4. Bestelling en levertijd

4.1. Om online een product aan te kopen dient u het product toe te voegen aan uw winkelmandje, waarna je jouw contact- en facturatiegegevens dient in te geven.
4.2. De online betalingen, Bancontact / Mister Cash, Visa / Mastercard gebeuren via beveiligde methodes. De Verkoper kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden bij misbruiken.
4.3. Onze producten worden in België met Bpost verzonden naar een adres.  De verzendkosten bedragen €6,90.  Aankopen vanaf €75 is de verzending gratis binnen België. Er is ook een mogelijkheid tot gratis afhaling van de bestelling in onze winkel (Meeuwenlaan 19-3550 Heusden-Zolder) na het maken van een afspraak. Voor bestellingen binnen België is de levertijd 3-4 werkdagen (voor 16.00u besteld is dezelfde dag verzonden). De Verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieven titel. In geen enkel geval heeft de koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.
4.4. De Koper zal de Verkoper binnen de 48u op de hoogte brengen bij beschadiging (na ontvangst) en eventuele niet-ontvangst van de goederen. Klachten dienen per aangetekend schrijven toe te komen bij de Verkoper binnen de 8 dagen na levering. Wanneer gebreken van de koopwaar erkend worden, kan dit alleen aanleiding geven tot vervangen, en niet schadevergoeding.
4.5. Leveringen worden gedaan op het leveringsadres dat de Koper opgeeft in zijn bestelling. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan in ons overzicht van de verzendkosten.
Artikel 5: Terugneming en terugbetaling

5.1. Indien de koper wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via mail, info@terrelama.com binnen de 5 dagen na aankoop.
5.2. De Goederen dienen dan teruggezonden te worden naar Terrelama - SEVORY , Meeuwenlaan 19 - 3550 Heusden-Zolder, België. De Goederen dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking (zowel karton als plastiek) en dienen ongebruikt te zijn.
5.3. De verzendkosten voor terugzending van de producten van de Koper naar de Verkoper zijn steeds voor rekening van de Koper.
5.4. Bij ontvangst van de teruggezonden, ongebruikte producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de Koper via dezelfde rekening waarmee de betaling gebeurde bij de bestelling.
5.5. Bij beschadiging van de verpakking zal de Koper op de hoogte gebracht worden via mail door de ondernemer. De koper kan dan geen beroep doen op terugbetaling van de producten. De producten zullen dan gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de koper bij SEVORY, Meeuwenlaan 19 - 3550 Heusden-Zolder of op vraag van de Koper terug overgemaakt worden naar het leveringsadres mits het eerst opnieuw betalen van de verzendkosten door de Koper aan de Verkoper.
Artikel 6: Producten en prijzen

6.1. De merkproducten die verkocht worden via de ondernemer zijn allemaal originele producten.
6.2. De prijzen en aanbiedingen zijn enkel geldig op de dag dat ze aangeboden worden via de Verkoper en zolang de voorraad strekt.
6.3. Indien een product niet meer voorradig is zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen binnen de 3 werkdagen.
6.4. Indien een product niet meer voorradig is bij onze hoofdleverancier zal de Koper de keuze krijgen om zijn aankoop te annuleren of om een ander product (van dezelfde prijs) te laten naleveren. Bij annulatie zal de Verkoper het verschuldigd bedrag terug overmaken aan de Koper.
Artikel 7: Gegevens van de koper

7.1. Door gebruik te maken van de webshop www.terrelama.com stemt de koper in met het verzamelen en het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens maar dan enkel in het kader van koopwarenbeheer. Deze gegevens worden opgenomen in de databank van www.terrelama.com
7.2. De Koper heeft steeds het recht om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit het bestand van de Verkoper. Hij dient daarvoor een aanvraag te versturen via mail.
Artikel 8: Geschillen

8.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk of de rechtbank van eerste aanleg van Limburg.
Artikel 9: Overmacht

9.1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondernemer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1. De Verkoper doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Zijn er toch klachten dan kan u altijd terecht via e-mail info@terrelama.com of per telefoon 0471-71.85.17.
10.2. Bij elke klacht of opmerking streven wij ernaar om dit binnen de 7 werkdagen op te lossen.
Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. Je erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij SEVORY, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Privacybeleid

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet van de Bescherming van Persoonsgegevens stelt.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookie verklaring.
Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij u voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie: Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Retourbeleid

1. Levering , leveringstermijnen en verzendkosten

Onze producten worden met Bpost verzonden naar een adres. De verzendkosten bedragen €6,90.  Aankopen vanaf €75 is de verzending gratis binnen België. Er is ook een mogelijkheid tot gratis afhaling van de bestelling in onze winkel (Meeuwenlaan 19-3550 Heusden-Zolder) na het maken van een afspraak. Voor bestellingen binnen België is de levertijd 3 à 4 werkdagen (voor 16.00u besteld is dezelfde dag verzonden), wanneer de artikelen voorradig zijn. De Verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieven titel. In geen enkel geval heeft de koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. De koper zal de ondernemer binnen de 48u op de hoogte brengen bij beschadiging en eventuele niet ontvangst van de goederen.
Klachten dienen per aangetekend schrijven toe te komen bij de verkoper binnen de 8 dagen na levering. Wanneer gebreken van de koopwaar erkend worden, kan dit alleen aanleiding geven tot vervanging, en niet tot schadevergoeding.
Leveringen worden gedaan op het leveringsadres dat de koper opgeeft in zijn bestelling. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan in ons overzicht van de verzendkosten.
De ondernemer voorziet een leveringstermijn, wanneer de artikelen voorradig zijn, van 3 à 4 werkdagen na het ontvangen van de betaling op onze rekening voor alle bestellingen in België.
De verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieven titel. In geen enkel geval heeft de koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

2. Terugneming en terugbetaling

Indien de koper wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de ondernemer daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via mail, info@terrelama.com binnen de 5 dagen na aankoop.
Het product dient dan terug gezonden te worden naar Terrelama - SEVORY, Meeuwenlaan 19 - 3550 Heusden-Zolder, België. De producten dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking (zowel karton als plastiek).
De verzendkosten voor terugzending van producten van de koper naar de ondernemer zijn steeds voor rekening van de koper.
Bij ontvangst van de teruggezonden producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de koper via dezelfde rekening waarmee de betaling gebeurde bij de bestelling.
Bij beschadiging van de verpakking zal de koper op de hoogte gebracht worden via mail door de ondernemer. De koper kan dan geen beroep doen op terugbetaling van de producten. De producten zullen dan gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de koper bij SEVORY, Meeuwenlaan 19 - 3550 Heusden-Zolder of op vraag van de koper terug overgemaakt worden naar het leveringsadres mits het eerst opnieuw betalen van de verzendkosten door de koper aan de ondernemer.